Magyargyerőmonostor, református templom


A református templom a falu közepén emelkedik, szabálytalan ovális alaprajzú cinteremfal övezi, melyet Kabos Ferenc helyi nemes építtetett 1734-ben. A templom alaprajza összetett: téglalap alaprajzú hajó, keleten keskenyebb, poligonális, északon sekrestyével is rendelkező szentéllyel. A hajótól nyugatra álló toronypár emeletes előcsarnokot fog közre, melyek együttese szélesebb a hajónál. A templomnak két bejárata van, egyik délről, a másik a két torony között, mindkettőt portikusz védi.  A magas sisakú északi torony az [...]

Szentháromság oszlop (Pestis oszlop), Temesvár


Háromszög alaprajzú lábazatának sarkait voluták díszítik, oldalait pedig (Borovszky Samu azonosítása szerint) a Pestisnek, a Háborúnak és a Kétségbeesésnek szentelt három allegorikus dombormű tölti ki.  A lábazat három sarkán, a voluták fölött Szent Sebestyén, Szent Rókus és Borromei Szent Károly [...]

sinfalvi búcsú


Sinfalva az 1264-1271 között az Aranyos völgyébe telepített kézdi székelyek utólagos kirajzásából létrejött település. Neve sem az 1291., sem az 1313. évi aranyosszéki adománylevélben nem szerepelt. Először a 1332. évi pápai jegyzék említi. Temploma 1240-ben épült, a falu fölötti dombtetőn, ahol a tatár [...]


beszúr

beszúr

beszúr