Adatbázisban Szövegtárban

Református templom, Retteg


A rettegi református templom a faluközpontban emelkedő kisebb magaslat déli lejtőjére épült, modern kőkerítés veszi körül, amely követi a hajdani védőfal nyomvonalát. A keletelt templom mellett áll a parókia épülete. A téglalap alaprajzú templomhajóból (17,15x11,20) kelet felé a keskenyebb, sokszöges záródású [...]

Johannes Honterus szobra, Brassó


Johannes Honterus (1498–1549) jelentős reformátor és humanista szobra az Ágostai Hitvallású szász evangélikus főtemplom (Fekete-templom) déli-nyugati tornyának déli homlokzata előtt áll. A bronzszobor a berlini szobrász Harro Magnussen (1861–1908) munkája és Honterus születésének négyszáz éves jubileumára [...]

levél, levelezés


A levél az írásos kommunikáció azon szövegtípusai közé sorolható, amely a társadalmi kapcsolatok fenntartását szolgálja. Kialakulásának története szorosan összefügg az alfabetizáció, az írás birtokba vételének történetével, virágzására az írást használó társadalmi osztályok voltak nagyobb hatással. A levelezés nyújtotta kommunikációs lehetőségeket a különböző társadalmi regiszterek más-más módon sajátították ki az előző századokban: míg az arisztokraták a rokoni és hivatalos kapcsolatok fenntartására és ápolására használták, addig a jobbágyok kizárólag panaszleveleket, kérvényeket írtak, illetve írattak a helyi értelmiségiekkel. Magyar területen a köznép [...]


beszúr

beszúr

beszúr