nyomtat

megoszt

Szántay-palota, Arad
Utolsó frissítés:  2010-04-08
Szerző:  Sarkadi Nagy Emese


A műemlék adatai
Cím: Str. Horia nr. 3
Kód: AR-II-m-B-00525
Datálás: 1905/1911

Történeti adatok
Arad központi részén, a főúttól alig néhány lépés távolságra, a Horia utca és az Episcopiei utca sarkán áll az egykori tulajdonosáról és tervezőjéről Szántay-palotának nevezett épület.

A műemlék leírása

A hatalmas méretű, háromszintes palota főtömege L alaprajzú, az udvar felé mindkét szárára merőlegesen csatlakozik azonban egy-egy rövid, keskeny épületszárny. A magas lábazat mögött egykor kialakított pince helyén ma üzlethelyiségek nyílnak, a pinceablakokat üzletportálokká, kirakatokká alakították. Az épület fő nézete a főtér felől látható, ahonnan rálátás nyílik a hatszög három oldalából álló saroktoronyra, és a hozzá csatlakozó két épületszárnyra. A tornyot hatszögű, többszörösen tagolt, párkányokban, nyílásokban, maszkos és növényi díszítőelemekben gazdag gúla alakú, kőből és díszbádogból alakított „toronysisak" hangsúlyozza. A torony három oldalának homlokzata gyakorlatilag azonos kialakítású: alsó szintje sávozott, az egyszerű téglalap alakú ablakok vállmagasságában az egyik sávon végigfutó, korongokból álló vakolatdísszel. A földszintet lezáró, egyszerű lemezprofilú párkány az első emeleti erkélyek járószintjével esik egybe. A torony mindhárom oldalán kialakított erkélyek mindegyikét kovácsoltvas mellvéddel látták el, amelynek a múzsák hárfájára emlékeztető fő motívuma többször is visszatér az épület díszítésében. Az erkélyek két oldalán, alacsony pilléreken antik mitológiai alakokra emlékeztető atlasz és kariatida áll, ők tartják a második emeleti erkélyek konzolait. A lakásokba vezető ajtók félkörös záródásúak. Az erkélyek közti falfelületeket függőlegesen sávozott, a sávok aljában levélornamentikával ellátott vakolatdísz tagolja. A második emeleti erkélyek vas-mellvédje talán kevésbé elegáns, itt inkább a nyílásokon és nyíláskereteken van a hangsúly. A hármas tagolású nyílások egy szélesebb, egyenes záródású ajtóból és közvetlenül mellette elhelyezett, egészen keskeny, az ajtóval azonos magasságú, félkörös ablakokból állnak. A három elemet egymástól elválasztó keskeny falsávot egyszerű, geometrikus vakolatdísz emeli ki. A fölöttük elhelyezkedő szemöldököt két négyzetes konzol támasztja alá a nyílásokat elválasztó falsávok fölött. A torony három oldalának különbségei csak itt kezdődnek. A sarok-oldal homlokzatát fogrovatos párkány zárja le, fölötte szegmensíves, levélornamentikával díszített oromzat, amelyet kis sarokpillérek választanak el a másik két oldal oromzatától. A torony két oldalhomlokzatán a második emeleti erkélyek két oldalán egy korongból kiinduló, három sípszerű vakolatdíszt alakítottak ki; az erkély szemöldökpárkánya fölött keskeny, levélornamentikával dúsan kitöltött falmező húzódik. A fogrovatos párkány helyén e két oldalon indadíszes fonat fut, amely csak a szemöldökpárkány fölött szakad meg. A két oldalhomlokzat fölött kialakított félkörös oromzat orommezejében három részre osztott, lekerekített sarkú, félkörös ablak nyílik.

 

A hosszabb, Horia utcai homlokzat a saroktornyot követően 3+5+3+1+3+3 tengelyes, ahol a háromtengelyes szakaszok - néhány apró különbségtől eltekintve - egymással megegyező kialakításúak: a középső tengely két emeleti szintjét poligonális zárterkély emeli ki, alatta a földszinten nagyméretű, félkörös ablak nyílik. Az első és a harmadik tengely ablakai egyenes záródásúak. Könyöklőpárkányuk és a záródásukban megjelenő zárókőszerű elem is vakolatból alakított. A földszinti fafelületek sávozottak, az ablakok vállmagasságában, akárcsak a torony homlokzatán, korongos vakolatdísz fut végig. A zárterkélyek konzolos alátámasztásúak, alsó felületükön volutából kiinduló dús levélfüzér fut végig. Az erkélyek első emeleti keskeny, magas ablakát kétoldalt téglalap alakú falmező kíséri, az ablak fölött levélfüzérektől átszőtt volutás, női maszkkal díszített ovális mező látható. Efölött húzódik a második emeleti ablakok vakolt, konzolos könyöklője. Az egyenes záródású páros ablak egyébként minden díszítéstől mentes. Az erkély két ferde oldalán mind az első, mind a második emeleten kisméretű keskeny ablakok nyílnak. Az erkélyhomlokzatot gazdag levél- és virágdísz zárja le, minden ablak fölött, az előbbihez hasonló, a növényi füzérek által körülvett ovális mezőkkel.

 

Az első és a harmadik tengely egyenes záródású ablakai alatt balluszteres mellvéd húzódik, fölöttük konzolok által tartott háromszögű oromzat, amelynek mezejét volutákból, szalagokból, füzérekből álló vakolatdísszel töltötték ki. Az ablakok két oldalán, akárcsak a zárterkélyek esetében az első emeleten egy-egy téglalap alakú vakolatmező látható. A második emeleti ablakok lényegesen egyszerűbbek. Könyöklőpárkányuk két végén egy-egy szőlőlevél látható, szemöldöküket geometrikus díszű konzolok tartják, záradékukat vakolatból imitált zárókő díszíti. A háromtengelyes homlokzatok mindegyikét fogrovatos koronázó-párkány zárja, fölötte ballusztersort imitáló, áttört attikafal.

 

A Horia utcai homlokzat részét képezi az az öttengelyes szakasz, amely, akárcsak a torony oldalhomlokzatai, és a bejáratot is magába foglaló egytengelyes szakasz a homlokzat többi részéhez képest egészen enyhén kiugrik. Földszinti falfelületeit rusztikázott vakolat fedi, félkörös ablakai között, a záradék magasságában az ablakívekhez igazodó volutás, indadíszes tükrök. A második emelet ablakai alatt díszes kötények sorakoznak, ezeket felváltva díszíti imitált balluszersor illetve a földszinti ablakközöket díszítő tükrökhöz hasonló ornamentika. Az ablakokat mindkét emelet szintjén pilaszterek választják el egymástól, ezek lábazatát két-két egymásnak háttal fordított voluta és akantuszlevelek díszítik, párkányfejezetüket dús lombornamentika. Ez alatt, a pillérek törzsén babérkoszorúból leeresztett három vakolt síp látszik. A szintén félköríves záródású első emeleti ablakok nyílószárnyainak formája, osztása is alapvető részét képezi a homlokzatképnek. Az ablakok fölötti íves szemöldököt geometrikus díszű konzolok tartják, az ablak záródásában stilizált, vakolatból készült zárókő. A második emelet egyenes záródású párosablakai viszonylag egyszerűek, könyöklőjük és szemöldökük a párosablak tagolását követi. A homlokzatot a tengelyekhez igazodó szegmensívek sorából álló, erős kiugrású párkány zárja, amely egyúttal az oromzatot is alátámasztja. A középen íves oromzat mezejét kettéosztott, az oromzat formáját követő ablak töri át, amelynek osztóját elegáns női maszk díszíti. Az íves központi ablak két oldalán, a homlokzatot tagoló pillérek fölött alacsony, kannelúrázott törzsű, ión fejezetes pillérek állnak. Az oromzat mögötti tetőt domborított, füzérekkel díszített, és nyílásokkal áttört bádoglemezből készült lezárás fedi.

 

A homlokzat egytengelyes, szintén enyhe rizalitként a homlokzat síkja elé állított szakasza foglalja magába a földszinten a középen megtört szegmensíves lezárású nagykaput. Eredeti ajtószárnyait festett üvegablakok törik át. A tengely homlokzat-kialakítása részleteiben is egyezik a saroktorony főhomlokzatával. Az első emeleti erkély félkörös ajtajának két oldalán itt is egy atlasz és egy kariatida figura áll, hiányos antik öltözékben, mellettük függőlegesen sávozott vakolatdísz, a vakolatsávok aljában levéldísszel. A második emeleti erkélyablakok és a köztük nyíló ajtó, a mellettük kialakított jellegzetesen szecessziós vakolatdíszek, a homlokzatot lezáró indadíszes fríz, a délkörös oromzat és annak mezejében kialakított háromosztatú ablak, mind a saroktoronyról ismerős elemek.

 

A homlokzat utolsó két háromtengelyes szakaszát középen (a 3. és 4. tengely között) mindkét emeleti szinten húzódó közös erkély kapcsolja össze egyetlen hattengelyes szakasszá. A hatodik tengely földszintjén keskeny gyalogkapu nyílik.

 

 

Az Episcopiei utcai homlokzat lényegesen rövidebb, kialakítása is egyszerűbb. Ezen az oldalon 4+1+4 tengely csatlakozik a saroktoronyhoz. Bár a homlokzat díszítőelemekben kétségkívül szegényesebb, alapvető részletei a Horia utcai homlokzat elemeit ismétlik. A földszint itt is sávozott, korongos vakolatdísszel. Az ablakok ezen az oldalon mindhárom szinten egyenes záródásúak, az első emeleten felváltva mutatva a Horia utcai homlokzat első és második emeleti ablakainak keretdíszeit. A fogrovatos párkány és a tengelyek fölött balluszersort imitáló áttört attika-fal itt is megjelenik.

 

A két négytengelyes szakaszt egymástól elválasztó tengely földszintjén nyílik az a keskeny gyalogkapu, amely furcsa módon a ház legelegánsabb lépcsőházába vezet. A kapu fölött kis, kovácsoltvas ráccsal védett ablak található, amelynek két oldalán az emeleti zárterkélyt tartó maszkos konzolok helyezkednek el. Az erkély alsó felületét levél és gyümölcsdíszes sávok és mezők tagolják. Az erkély első és második emeleti kialakítása követi a homlokzat többi részének képzését, igazodik a megfelelő szint ablaktípusaihoz. Csak lezárásában jelentkezik különbség, így emelve ki a bejárati tengelyt: A szegmensíves, fogrovatos párkány alatti orommezőt itt is növényi ornamentikával, volutákkal keretezett tükör díszíti.

 

A palota keskeny belső udvara körfolyosós, nyílásai egyszerűek, a kovácsoltvas korlát is lényegesen visszafogottabb, mint az utcai homlokzatokon. Az épület már említett elegánsabb lépcsőháza az Episcopiei utcáról nyílik. Az utcáról felvezető néhány vörösmárvány lépcső, kör alaprajzú magasföldszinti, előcsarnok jellegű térbe vezet, amelyet az emeletre vezető lépcsők korlátjával azonos kiképzésű, lantmotívumos, kovácsoltvas mellvéd keretez. Elegáns mozaikpadlójával a lépcsőház emeleti szintjein is találkozunk. Az innen az emeletekre induló lépcsőkarok nagyrésze íves, és a magasföldszinti kis csarnokhoz igazodva a lépcsőházat felülről megvilágító festett üvegablak is kör alakú.

 

A Horia útról nyíló bejáratok valamivel egyszerűbb térképzésű lépcsőházakhoz vezetnek, bár az egyenes lépcsőkarokat, a vörösmárvány fokokat itt is díszes kovácsoltvas korlátok kísérik. A lépcsőházat itt téglalap alakú üvegablak világítja fölülről. A lépcsőházból nyíló lakásajtók magas, nyújtott arányúak, felettébb elegáns kialakítással; az ajtószárnyakat és a fölöttük kialakított szellőzőnyílást kovácsoltvas rácsok törik át. A lépcsőházból az udvar felé nyíló ablakok egy része töredékesen megőrizte még az eredeti festett üvegszemeket.

 

Az ablakok és erkélyajtók jelentős részén megőrzött eredeti redőnyök, a festett üvegablakok megmaradt részletei, az emeleti nyílások osztásának típusa, a kovácsoltvas korlátok és a geometrikus és növényi elemeket szabadon ötvöző vakolatdíszek, íves oromzatformák és finomvonású maszkok Arad egyik legjellegzetesebb szecessziós épületévé avatják a Szántay palotát. Az épület jól illeszkedik a Partium korabeli bérpalotáinak sorába, azok között méltó helyet foglal el.


Válogatott irodalom
Lanevschi, Gheorghe - Ujj János: Arad. Patrimoniul cultural construit. Arad, 2007. 107
Ujj János: Arad építészeti emlékei. Nagyvárad, 2008.
Lanevschi, Gheorghe: Aradul vremurilor de mult apuse. 1834-1914. Cluj-Napoca, 2005.Eszmecsere a szócikkről