?> Műemlékek - prikulics

megoszt


prikulics
Közzététel:  2010-10-27
Utolsó frissítés:  2010-12-15
Szerző:  KESZEG Vilmos

Sajátosan erdélyi, alakváltoztató, antropozoomorf hiedelemlény.
A farkasember vagy werwolf/loup garou alakja a görög-római, a szláv és a germán mitológiában, valamint a legtöbb európai és balkáni mitológiában ismert. A középkori és újkori Európában több hullámban csapott végig részben az embert és állatot megtámadó állatoktól (kutya, farkas), részben a városi utcákat ellepő és a falvakon átvonuló ismeretlen emberektől (koldus, hajléktalan) való irtózat. A 16-18. században több európai városban embereket ítéltek börtönre és gályarabságra az állat alakban elkövetett vérengzésért. Ipolyi Arnold tudomása szerint Kolozsvár lakosságát is megtámadták a vérengző farkaskoldusok.


Magyarország területén, a 19. század második, a 20. század első felében végzett első magyar hiedelemgyűjtések (Ipolyi Arnold, Gönczi Ferenc, Róheim Géza) csordásfarkas, farkaskoldus, küldött farkas néven örökítették meg a pásztorhidelemek alakját. Olyan megbántott pásztor, aki életében vagy holta után farkas vagy kutya alakot öltve bosszúból rátámad ellenségére vagy annak állataira; olyan személy, aki véletlenül vagy rontás következtében farkassá változik. A bába által megrontott csecsemő hétéves korában farkassá változik; amelyik gyermek hét éven át anyatejet szopik, bármikor farkassá változhat.


Az erdélyi nyelvben a prikulics~prikolics (továbbá pirikulics, pirkorics, purkulics, trikolics) román kölcsönszó. A román szó eredete vitatott, jelentése 'küldött farkas, vámpír.' A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai a következő jelentéseit tartja számon: 1. kísértet, fantom, rossz szellem; 2. boszorkány, akinek hatalmában áll valamely állattá (rendszerint farkassá vagy kutyává) átváltoznia; 3. mesebeli szörnyszülött, küldött farkas; 4. kereszteletlen ember; 5. alacsony, rendszerint csúnya gyermek vagy ember; 6. kicsi, fürge ember, csintalan gyermek.


A román nyelvterületen általánosan, változatos formában ismert a prikolics mitológiája. Mitikus lényként 1. bosszúálló, nyugtalan halott, 2. rontás következtében végleg állattá változott ember, 3. szándékosan, átmeneti jelleggel állattá voltozó ember. Ugyanabban a hónapban született kilencedik, holdkóros testvér; képességét más prikolicstól veszi át vagy születése után olyanképpen rontják meg, hogy testét állati zsírból készült kenőccsel kenik be; állat alakban nyári és őszi éjszakákon a határon és az utcákon kóborol, embereket támad meg, állatokat öl meg, tönkretszi a termést; átváltozva nem ismeri meg hozzátartozóit, ők is áldozataivá válhatnak (Kostaki). A sírból állat (farkas, kutya, hiéna) alakban elöjövő, emberekre támadó halott; kilencedik holdkóros testvér (A. Gorovei). Démon által megszállt, éjszaka támadó, pusztákon, erdőkben, keresztutakban tanyázó ember; ha a démont kiűzik belőle, hosszú életet él (R. Vulcănescu).


A romániai magyar hiedelemkutatás az 1970-1990-es években az Erdélyi Mezőség területéről azonosította alakját, a következő gyűjtőpontokról: Tordatúr, Detrehemtelep, Felsődetrehem, Magyarfráta, Mezőszopor, Magyarszovát, Mezőkeszü, Andrássi-telep, Ecken, Mezőbodon, Magyarborzás, Mezőveresegyháza, Nagysármás, Tóhát, Magyardécse. Az állatartás és az ezzel kapcsolatos hiedelmek visszaszorulása következtében a leírások beteg emberként jelenítik meg. Árulkodó testi jegye a rövid farok. A prikulics elrendeltetésszerűen betegségével születik, vagy átok (különösen szülői átok) miatt válik azzá. Elsődleges alakban labilis idegrendszerű, holdérzékeny, magányos, emberkerülő személy. Gyalogosan jár, arca, keze tövisek nyomát viseli, öltözete zilált. Általában férfi, ritkán nő; ha családos, családját gyakran elhanyagolja. Legfőbb tulajdonsága alakváltoztató képessége. Bukfencet vetve változik át. Állatalakban kutya (sosem farkas; ritkán szamár vagy macska), bundája fehér, nyakánál fekete sál tarkítja. Vagy rendszertelenül változik át, vagy periodikusan, sajátos időpontban (éjszaka, újhold, holdfogyta, ködös, borús idő; egy, három, hat, kilenc, tizenkét hónaponként). Általában hangtalanul jár; ha hangot hallat, akkor nyög, visít, nevén szólítja bántalmazóját. Követi az áldozatát, kutyákkal verekszik, embert támad meg. Két esetben nyeri vissza alakját: a betegség elmúltával és a vér látványára. Az utóbbi évtizedekben a hiedelemkör jelentősen módosult. A prikulics beteg ember, akarata ellenére változik állattá, a hegyekben, a határon és az erdőkben hányódik,s csupán azért támad, hogy vért látva megszabaduljon a betegségtől. Ha senkivel sem találkozik, végelgyengülésben pusztul el.


A kutatás idején a jelzett településeken 2-3 (korábban élt vagy még élő, a faluban vagy valamelyik környékbeli településen lakó) személyt tartottak prikulicsnak. A rögzített narratívumok gyakran személyes élményt reprodukálnak. A memorat jellegű narratívumok (élménytörténetek) két alapformába sorolhatók: valaki prikuliccsá változik, állat alakban embert vagy állatot támad meg, s vért látva visszaváltozik; valaki prikuliccsá változik, s kutya alakban elpusztul. Mezőség-szerte közismert, fabulat jellegű (igaztörténet) integráló narratívum szerint egy fiatal házaspár a mezőre megy dolgozni; a férjet megszállja a betegség, átalakulása előtt azonban figyelmezteti gyanútlan feleségét a védekezés módjára; kutyává alakul, feleségére támad; a küzdelemben megszaggatja felesége ruháját, majd vért látva visszaváltozik; beszélgetés közben a feleség felfedezi ruhájának cafatát a férj fogai között; az asszony elhagyja beteg férjét. A prikulics mítosza több szálon kapcsolódik a mezőségi életvilághoz. Az egyik szál a bozótos, ösvényekkel szabdalt mezőségi tájhoz (táj-, természetélmény), a másik az állat-, különösen a juhtenyésztéshez, a kóbor juhászkutyák látványához, a harmadik a magányos, elhanyagolt külsejű, emberkerülő személyekhez (szociális élmény) köti.


A bukovinai székely hiedelmekben a purkulics a testvérek házasságából születő beteg utód, aki hét évig ember, hét évig kutya alakban töltötte életét.


A román mitológiában a prikolics alakja gyakran összemosódik az éjszaka garázdálkodó antropomorf démonnal, a sztrigojjal.


A nemzetközi népmesekatalógus az AaTh 449-es típusszám alatt, A cár kutyája címen tartja számon a kutyává változás szüzséjét. A finn származású Kallas Aino A farkasmenyasszony címmel regényben írta meg az állati létbe visszakívánkozó és visszatérő erdészné történetét. Szőcs Géza a szüzsét versben dolgozta fel (Ballada és környéke. A szakállas farkas. Népmonda-feldolgozás). A ponyvairodalom népszerű történetévé vált a kegyetlensége miatt kutyává alakuló nemesember 17. századi esete (Brednich 1990). A vér, a vérivás mítoszára épülő vámpirhit, werwolf-hiedelem művészi feldolgozásokban összefonódott a holta után nyugtalan életet élő sztriga (sztrigoj) hiedelmével (Bram Stoker regénye, F. W. Murneau, T. Browning, J. Franco filmje).


Válogatott irodalom
BREDNICH, Rolf W.: A kutyává változott nemesember. Egy szenzációs hír a XVII. századból és ennek továbbélése. Helikon XXXVI. 1.7. 60-83.
ERDÉSZ Sándor: Állattá változások a nyírségi népi hiedelmekben. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve I. 215-226.
GÖNCZI Ferenc: A csordás farkas. Ethnographia XVI. (1905) 93-96.
GOROVEI, Artur: Credinţi şi superstiţii ale poporului român. Editura Grai şi Suflet, Bucureşti. 2003.
KESZEG Vilmos: Mezőségi hiedelmek. Mentor Kiadó, Marosvásárhely. 1999. 25-35.186-198.
KOSTAKI, N. L.: Pricolicii. Studiu de mitologie română. Viaţa românească 3. 389-391.
VULCĂNESCU, Romulus: Mitologie română. Editura Academiei Republicii Socialiste Române, Bucureşti. 1987

címkék

Mezőség, hiedelem

Képek