?> Műemlékek - könyvkiadás, 1918–1940

megoszt


könyvkiadás, 1918–1940
Közzététel:  2010-11-25
Utolsó frissítés:  2010-12-15
Szerző:  DÁVID Gyula

Az 1919-1940 közötti időszakban az erdélyi (vagyis akkor már romániai) magyar könyvtermelés helyzete alapvetően változik meg. A korábbi erőteljes központosodás és a szellemi termés Budapestre irányuló áramlásának megszűntével a nagyobb erdélyi magyar szellemi központokban éppúgy, mint kisebb városokban, sőt falvakban is, kis és közepes nyomdák sokasága létesül vagy fejlődik s játszik szerepet rövidebb-hosszabb ideig a magyar könyvtermés gyarapításában. Jelentős mértékben megnő a könyvtermelés mennyisége: Monoki István adatai szerint 1919-1940 között összesen 6968 önálló mű hagyja el a nyomdákat (azaz évi átlagban 316). Az 1919-1922 közötti időszakban - a megszerveződés éveiben - az évi könyvtermés 73-ról 285-re emelkedik, majd következik a virágzás szakasza (1923-1927) évenként 378 és 473 mű közti könyvterméssel. 1928-1935 között Monoki szerint az "állandó intézmények megszilárdulása", valójában a gazdasági válság évei következnek, amikor évente 258 és 355 mű között ingadozik a könyvtermelés, végül az utolsó (1936-1940 közötti) években megközelíti, olykor kissé meg is haladja az átlagot.


Ez a mennyiségét tekintve korántsem jelentéktelen könyvtermelés sajátosan oszlik meg tematikájában. Ugyancsak Monoki Istvánnak az akkori tizedes osztályozás szerinti romániai magyar könyvbibliográfiája 750 művet tartalmaz az "általános művek" szakcsoportjában (10,76%), a továbbiakban 123 filozófiai (1,71%), 1274 teológiai és vallási (18,28%), 1584 társadalomtudományi (22,73%) - ebben a szakcsoportban sorolja fel a pénzintézetek számadásait, évi jelentéseit és az elemi iskolai tankönyveket is -, 148 nyelvészeti (2,12%), 208 matematikai és természettudományi (2,99%), 335 orvostudományi (4,18%), 206 technikai (2,96%), 426 művészeti (6,11%), 1754 szépirodalmi (25,17%), 107 történelmi (1,54%), 112 földrajzi (1,61%), 273 életrajzi (3,92%) művet. Az irodalom szakcsoportjába sorolt 1754 mű közül 376 a verseskötetek száma, 233 a regényeké, 400 a kisregényeké és elbeszélésköteteké, 136 a magyar irodalomtörténeti műveké és a középiskolai magyar tankönyveké.


E könyvtermelésben területi megoszlásban a vezető szerep Kolozsváré (86 nyomdájában összesen 3487 mű jelenik meg, az össztermés közel 50%-a). Utána következnek: Nagyvárad (31 nyomdájában 582 mű), Temesvár (64 nyomdájában 426 mű), Arad (39 nyomdájában 354 mű), Marosvásárhely (32 nyomdájában 221 mű), Szatmár (23 nyomdájában 208 mű), míg aránylag szerényebb, de az egész időszakon át folyamatos könyvtermeléssel szerepel Székelyudvarhely, Lugos, Torda, Bukarest, Dicsőszentmárton, Déva, Sepsiszentgyörgy, Nagybánya, Zilah, Nagyszeben, Csíkszereda, Kézdivásárhely, Nagyenyed, Nagykároly összesen 494 további munkával.


A két világháború közötti romániai magyar könyvkiadás lényegében nem könyvkiadóvállalati, hanem nyomdai meghatározottságú volt. Kolozsvárt a Minerva Könyvnyomda RT (egymaga 1563 művel) mellett a Corvin, Fraternitas, Gloria, Grafica, Lapkiadó, Pallas, Szent Bonaventúra könyvnyomdák (összesen 804 művel), Nagyváradon a Kálvin Könyvnyomda, a Sonnenfeld-nyomda és a Szent László Könyvnyomda (383 művel), Aradon a Vasárnap könyvnyomda (111 művel), Brassóban a Brassói Lapok Könyvnyomdavállalata (98 művel), Temesváron a Minerva Könyvnyomda (137 művel), Tordán Füsy József könyvnyomdája (117 művel) vett részt jelentős mértékben a könyvkiadó tevékenységben.
Az egyházak, ill. ifjúsági szervezeteik, egyesületeik maguk is folytattak kiadói tevékenységet; sorozataikban (Családi Tűzhely Mellett, Élő Könyvek, Erdélyi Könyvtár, Kis Emberek Könyvtára, az Ifjú Erdély Könyvei, Református Könyvtár, Ünnepnapok, Zsoltároskerti Füzetek) a hitépítő művek mellett szívesen jelentettek meg klasszikus vagy kortárs szépirodalmat is.


A korabeli könyvkiadás sajátos vállalkozói termékei voltak a ponyva- és detektívregények. Így a Buffalo Bill-füzeteknek több mint 100, a Nick Carter-füzeteknek 57, a Sherlock Holmes-füzeteknek 43 kötete látott napvilágot; a más sorozatokban (Detektívregények, Kaviár Erotikus Könyvtár, Mister Hercules, Pán Könyvtár, Polónyi Regénytár) megjelent önálló művek száma szintén meghaladja a 100-at.


A romániai magyar szellemi élet arculatát azonban maradandóan nem ezek a vállalkozások határozták meg, hanem néhány olyan kiadói kezdeményezés, amely, bár számbelileg szerényebb keretek között, de időt álló műveivel emelkedett ki a két világháború közötti időszakban. Ilyennek indult az 1925-ben Marosvásárhelyen létesített Erdélyi Könyvbarátok Társasága s a jóval hosszabb életű Erdélyi Szépmíves Céh, amely 1944-ig összesen 163 művet jelentetett meg, nagyobbrészt - mai megítélésünk szerint is - maradandó értékeket. Élén igazgatóság állott, Kolozsvárt működő irodájának vezetője Kovács László volt, kiadványait különös gonddal a Minerva Nyomda RT készítette. Vezetésével elégedetlenül, 1933-ban alakult meg az Erdélyi Magyar Írói Rend, amely részben a budapesti Nyugat Könyvkiadóval együttműködve, de lényegében a szerzők saját kiadásában jelentette meg köteteit, 1936-ig összesen 6 művet. Hasonló szembefordulás hívta életre 1939-ben az Erdélyi Enciklopédiát, amelynek könyvei között - az új nemzedék valóságirodalmi beállítódásából következően - szociográfiai művek, publicisztikai gyűjtemények is megjelentek.


Az Erdélyi Múzeum Egyesület a romániai magyar tudományosság fóruma volt abban az időban, amikor - Csűry Bálint megállapítása szerint - a tudósnak "önmaga mecénásának" kellett lennie. Folyóirata, az Erdélyi Múzeum mellett jelentős szerepet töltött be a ~ vonatkozásában sorozata, az Erdélyi Tudományos Füzetek, amelyben 1926-1945 között megszakítás nélkül összesen 208 tudományos dolgozat jelent meg, legnagyobbrészt a humán tudományok (irodalomtörténet, művészettörténet, történelem, művelődéstörténet, nyelvtudomány, bibliográfia) köréből. Szórványosabban bár, de szintén jelentettek meg tudományos dolgozatokat a felekezeti alapon szervezett tudományos egyesületek (Erdélyi Katolikus Akadémia, Károli Gáspár Irodalmi Társaság, Unitárius Irodalmi Társaság) is, bár ezek nagy része a vallástudományok témaköreiből merítette tárgyát. A humán tudományok művelőin kívül egyedül az orvosoknak sikerült kiadói vállalkozásra szervezkedniök: az Erdélyi Orvosi Lap mintegy fél évtizeden át rendszeresen jelentette meg különnyomatban a hasábjain közölt fontosabb orvosi, gyógyszerészeti és gyógyszerkémiai tanulmányokat (összesen 68 füzetet). Megszűnte (1925) után az EME Orvostudományi Szakosztálya próbált továbbra is nyilvánosságot biztosítani számukra, de ez, valamint a Jog- és Társadalomtudományi, nemkülönben a Természettudományi Szakosztály együttesen mindössze 8 művet tudott megjelentetni az 1930-as évek végéig.


Egyedülálló irodalomtörténeti vállalkozás az Erdélyi Ritkaságok c. sorozat, amely Jancsó Elemér szerkesztésében és a Minerva RT kiadásában 1939-1945 között összesen 13 erdélyi emlékíró kiadatlan vagy elfelejtett művét tette közkinccsé, némelyik művet - az érdeklődésre való tekintettel - két kiadásban is.


Voltak aztán olyan vállalkozások, amelyek egyként karolták fel a szépirodalmi és a tudományos érdeklődést: 1935-1939 között a Brassóban kiadott Hasznos Könyvtár (összesen 25 művel) és a Minerva RT kiadásában megjelent Magyar Nép Könyvtára, amelyben 1924-1940 között összesen 63 mű látott napvilágot, önköltségi áron, füzetes formában, azzal a bevallott célkitűzéssel, hogy szellemi bázisa legyen egy, a falusi olvasómozgalmat fellendíteni hivatott népkönyvtári mozgalomnak. Ezekben a sorozatokban volt szépirodalom is (klasszikus és kortárs magyar írók - főképp prózaírók - kötetei), de nagy arányban gyakorlati ismereteket nyújtó füzet is, amelynek olvasói - népszerűsítő szinten - bővebben tájékozódhattak a mezőgazdálkodás, méhészet, talajművelés, növénytermesztés és kisállattenyésztés, gyümölcstermesztés, közegészségtan egyes kérdései, területei felől. Egy réteg: a földműves lakosság érdeklődését elégítette ki az Erdélyi Gazdasági Egyesület, amelynek kiadványai több sorozatba szervezve láttak napvilágot (1926-1939 között összesen 72 önálló mű).
A munkásmozgalom körében is történtek önálló kezdeményezések könyvkiadói vállalkozásokra. Ezeket a cenzúra és a rendőrség üldözése is sújtotta, de jelenlétük így is gazdagabbá tette könyvkiadásunk színképét. Közéjük tartozik a Proletárok Könyvtára (1933-1934), a Mai Modern Könyvtár, az Új Transilvania (mindkettő 1937-ben), valamint a Munkás Athenaeum (1939), amelyben Jordáky Lajos, Józsa Béla, Nagy István írásai láttak napvilágot.


A romániai magyar könyvkiadásbanban új helyzet teremtődik az 1940-es bécsi döntéssel, Erdély kettészakításával. Ezt követően az észak-erdélyi könyvkiadás - amely már korábban is a romániai magyar könyvtermés jelentős részét szolgáltatta - Budapest vonzásába kerül, s az erdélyi szerzők egy része is szívesebben adja műveit fővárosi kiadóvállalatoknak. Ennek ellenére tovább működik néhány korábbi könyvkiadói vállalkozás, így az ESZC, ETF, Magyar Nép Könyvtára, az EMGE kiadványai, sőt főképp a tudományos intézményrendszer létrejötte következtében (a kolozsvári magyar egyetem, az Erdélyi Tudományos Intézet) újak is létesülnek. Az 1940-1944 közötti idők itteni magyar könyvkiadásának leválasztása az akkori magyar szellemi élet egészéről azonban mesterkélt volna.
Önállóan kényszerül viszont továbbhaladni a maga útján a bécsi döntés utáni években is a magyar könyvkiadás Erdély déli részében, noha e négy év romániai magyar könyvtermésére, mint általában egész szellemi életére, nyomasztó súllyal nehezedtek a jobboldali rendszerek adminisztratív megszorító intézkedései, s nem kedvezett a rendkívül kiélezett közhangulat sem, amely miatt sokan el is hagyták az országot. Itt már 1940 előtt is szerényebb méretű volt a magyar könyvtermelés: az 1919-1940 között megjelent műveknek mindössze 25%-a készült itt, de ez is 1798 művet jelentett 38 városban és községben. 1940 őszét követően összesen 191 mű jelenik meg 11 város könyvnyomdáiban (Nagyenyed 76, Temesvár 53, Arad 19, Lugos 14, Brassó és Gyulafehérvár 5-5, Torda és Petrozsény 2-2, Déva és Kisjenő 1-1 művel).


A háborús cenzúra körülményei között Dél-Erdélyben sajátosan alakul ennek az időszaknak a műfaji-tematikai megoszlása. Legnagyobb a vallásos művek száma (51, azaz 26,7%), utána a tudományos és ismeretterjesztő műveké (35, azaz 18,3%) és a naptáraké (35, azaz 18,3%), míg a szépirodalom összesen 37 művel szerepel (19,4%, ebből 30 kötet kortárs és klasszikus próza, népmesegyűjtemény, 7 kötet vers). Megjelenik ezen kívül 18 tankönyv (9,4%), 9 évi jelentés (4,7%) és 6 egyéb mű (0,3%).
Az aradi Kölcsey Egyesület 1943-ban elindítja fecskés könyvek néven ismertté vált sorozatát (1944 nyaráig összesen 5 művet sikerül kihoznia), a lugosi Magyar Kisebbség pedig Délerdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek címmel jelenteti meg sorozatát (a betiltásig összesen 12 művet); az EMGE a gabonatermesztés, állattenyésztés, kertészet és méhészet köréből ad ki összesen 7 művet, 1941-1942-ben a Hangya kiadásában megjelenik a Szövetkezeti Könyvtár 6 füzete, a református egyház kiadásában az IKE Szenior Osztályának Füzetei, amelyben összesen 10 teológiai és hitépítő mű lát napvilágot. (RMIL)


Válogatott irodalom
György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1919-1924. Kv. 1925. - uő: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1925. év. Kv. 1926. ETF. 7. - Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1926. Kv. 1928. ETF. 14. - uő: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1927. Kv. 1929. ETF. 18. - uő: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 19828. év. Pótlásokkal az 1919-1928. évekről. Kv. 1929. ETF. 21. - uő: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1929. év. Kv. 1931. ETF. 31. - uő: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év. Kv. 1931. ETF. 38. - uő: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1931. év. Kv. 1932. ETF. 52. - uő: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1932. év. Kv. 1933. ETF. 64. - Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar könyv tizenöt esztendeje. Kalangya, 1933. 572-576. - Valentiny Antal: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1933. év. Kv. 1934. ETF. 70. - uő: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1934. év. Kv. 1935. ETF. 79. - I. Szemlér Ferenc: Magyar könyv a román könyvhéten. Erdélyi helikon, 1935. 457-458. - Valentiny Antal: Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1935. év. Kv. 1936. ETF. 89. - uő: Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1936. év. Kv. 1937. ETF. 95. - uő: Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1937. év. Kv. 1938. ETF. 102. - Szabó Lajos: A romániai magyar könyvkiadás utolsó 18 éve. Erdélyi Figyelő, 1938/3-4. - Valentiny Antal: Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1938. év. Kv. 1939. ETF. 112. uő: Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1939. év. Kv. 1940. ETF. 122. - Fitz József: A könyv sorsa Erdélyben. Erdély, 1940. 179-188. - Parádi Jenő: A húszesztendős kolozsvári Minerva. Láthatár, 1940. 168-171. - Vita Zsigmond: Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1940-ben és 1941-ben. Kv. 1942. ETF 154. - uő: Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1942-ben. Kv. 1944. ETF 178.- Kovács László: Két millió könyv. Erdélyi Helikon, 1944. 315-316. [Az ESZC könyvkiadásáról] - Magyar könyvészet 1921-1944. Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. I-VII. Szerk. Kertész gyula. Bp. 1992. - Monoki István: Magyar könyvtermelés Romániában ( 1919-1940). I. Könyvek és egyéb nyomtatványok. Bp. - Kv. 1997. Dávid Gyula előszavával. - A könyv és a könyvtár a magyar társadalom életében. Összeáll. Kovács Máté. I. Az államalapítástól 1849-ig., II. 1849-től 1945-ig. Bp. 1970. - Krizsó Kálmán: Az erdélyi könyvnyomdászat története a kezdetektől 1948-ig. Kézirat.