MEGOSZT  

forráskiadványok a középkori Erdélyről

Közzététel: 2010-11-22
Szerző: W. KOVÁCS András
Kategória: történelemMagyarország középkori történetének konvencionális időhatára a mohácsi csatavesztés éve (1526), az erdélyi kutatás viszont Buda török kézre kerülését (1541) tekinti korszakhatárnak. A középkori Magyarország történetére vonatkozóan kevés elbeszélő forrás maradt fenn, ezért a korszak legfontosabb kútfőit a latinul (kisebb számban németül vagy más, pl. ószláv nyelven) írt, valamilyen jogi természetű dolgot tartalmazó iratok jelentik, melyeket okleveleknek nevezünk (oklevelek, számadások, különböző jegyzékek; gyakorlatilag ennek számít minden nem elbeszélő forrás). Okleveleket a királyi kancellária, különböző hiteleshelyek (egyházi testületek, a mai közjegyzőség munkájához hasonló tevékenységet végeztek), méltóságviselők, városok, megyék és egyéb testületek, de magánszemélyek is kiállítottak. A Mohács előtt kelt magyarországi okleveles anyagból kb. 300.000 oklevélszöveg maradt fenn, Erdély középkori történetére, az 1542 előtti időszakra kb. 30-35.000 oklevélszöveg vonatkozik. A középkori királyi levéltár ugyan elpusztult, de mivel az oklevelek legtöbbször egy-egy földbirtok tulajdonjogának voltak a bizonyítékai, tulajdonosaik ezeket az okleveleket évszázadokon át gondosan megőrizték és már a középkorban sokszor további másolatokat készíttettek róluk. E középkori okleveles anyag szétszóródva, egyházi és világi testületek, valamint birtokos családok levéltárában maradt fenn, a 19-20. században pedig már kizárólag a történeti kutatást szolgálja. Jelenleg a középkori Magyarország történetére vonatkozó oklevelek javarésze a Magyar Országos Levéltárban (MOL, Budapest), ennek Mohács előtti gyűjteményében található, amely az 1526. augusztus 29. előtt keletkezett nem elbeszélő levéltári forrásokat őrzi és tartja nyilván. A gyűjtemény két részből áll. Az egyik a Diplomatikai Levéltár (DL), amely a MOL-ban őrzött különböző levéltárakból összegyűjtött és kiemelt okleveleket tartalmazza, a másik a Diplomatikai Fényképgyűjtemény (DF), amely a történeti Magyarországon keletkezett vagy arra vonatkozó, de jelenleg a MOL-on kívül (vidéken és külföldön, de főleg az utódállamokban) őrzött oklevelek fényképmásolatait foglalja magában. A két gyűjtemény együttesen mintegy 300.000 oklevélszöveget tartalmaz (eredeti, átirat, másolat vagy protokollum formában), és ez a középkori Magyarország történetének legfontosabb forrásbázisa. E gyűjtemény anyagáról levéltáros nemzedékek munkájával részletes katalógus készült és ez ma digitálisan is a kutatás rendelkezésére áll (Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Internetes kiadás /DL-DF 5.1/. 2009). E nagyjelentőségű munkára épül a középkori oklevelek digitalizálási munkája; mára már elkészült és Interneten is hozzáférhető a Diplomatikai Levéltár teljes anyaga és folyamatban van a Diplomatikai Fényképgyűjtemény digitalizálása is.

 


A 18. századig szinte kizárólag birtokjogok biztosítékait látták az oklevelekben és gyakorlati, anyagi megfontolásból gondoskodtak a fennmaradásukról; ez a kutatásukat és közzétételüket a rendi kiváltságok eltörléséig (1848) komolyan akadályozta. Kiadás alatt ma nemcsak sokszorosítást (nyomtatásban vagy elektronikus adathordozón), hanem kritikai feldolgozást is értünk. A modern kori forrásközlések előtt kezdtek létrehozni kéziratos forrásgyűjteményeket, ilyen Erdélyben Kemény József (1795-1855) középkori oklevélszövegeket tartalmazó hatalmas másolatgyűjteménye - gyűjtése azonban nem jelent meg nyomtatásban. A 19. századi nemzetiségi törekvések, az 1848/1849. évi forradalom eseményei miatt az erdélyi magyar, szász és román forráskiadás külön utakon indult el. A 19. század elejétől máig megjelent fontosabb oklevéltárakat alább függelékként közöljük.
A középkori Magyarország (és Erdély) teljes okleveles hagyatékának feltárása és egy hiánytalan oklevélkorpusz elkészítése még nem valósult meg. Árpád-kori (1000-1301) okleveleket több régebbi forráskiadvány is közölt (pl. az Árpádkori új okmánytár, ÁÚO); az egykori Magyarország történetére vonatkozó legrégebbi, 1000-1196 között kelt oklevelek kritikai kiadását pedig Györffy György (1917-2000) indította el a Diplomata Hungariae Antiquissima (DHA) című sorozatban, de mindeddig csak az első kötet (1000-1131) jelent meg. Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzékét (RegArp) Szentpétery Imre (1878-1950) kezdte el és Borsa Iván (1917-2006) fejezte be. Ugyancsak Szentpétery Imre munkáját folytatva Zsoldos Attila az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzékét készítette el (2008). A jövő kutatásának feladata a nem királyi oklevelek kritikai jegyzékének összeállítása. Az Anjou-kor (1301-1387) okleveles anyagának magyar nyelvű regesztákban való feltárására Szegeden alakult munkacsoport Kristó Gyula (1939-2004) vezetése alatt, akinek halála után az Anjou-kori oklevéltárat (AOkl) munkatársai folytatják. Ez a korpusz 2010-ig az 1340-es évekig jutott el, de a keltezetlen oklevelek a sorozat eddigi köteteibe nem kerültek be. A Zsigmond-kor (1387-1437) okleveleinek közzétételét Mályusz Elemér (1898-1994) kezdte el a Zsigmondkori oklevéltár (ZsOkl) köteteiben. Munkáját Borsa Iván, majd C. Tóth Norbert és Neumann Tibor folytatta, 2010-ben az 1424. év oklevelei jelentek meg. Mindezek az oklevéltárak természetesen Erdély történetére vonatkozóan is nélkülözhetetlen kiadványok. Az 1437 utáni időszak középkori okleveleinek átfogó közzététele még nem indult meg bár a családi és területi oklevéltárak több ezer, e korszakban kelt oklevelet közöltek.


A középkori Erdély okleveleinek gyűjteményes közzététele jelenleg három vállalkozás keretében folyik. Jakó Zsigmond kiadásában jelent meg az Erdélyi okmánytár első három kötete, mely az 1023-1359 közötti időszak erdélyi vonatkozású okleveleit magyar nyelvű regesztákban közli, míg a Román Akadémia a Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania című sorozatban (X-XV. számot viselő kötetekben) az 1351-1380 közötti okleveleket közölte teljes latin szövegükkel és román fordításban is (utóbbi előzménye, a Documente privind istoria Romîniei. C. Transilvania az 1075-1350 közötti forrásokat közölte, de jobbára csak román nyelvű fordításokban). Az erdélyi szászok történetére vonatkozó oklevéltár, az Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen hét kötetben az 1486. évig terjedő okleveleket közölte.


A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG OKLEVELEI (1526-IG) INTERNETEN

Collectio diplomatica Hung
. = Collectio diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország digitális levéltára. Digital archives of medieval Hungary. A Magyar Országos Levéltárban (MOL) a Mohács előtti gyűjteményekhez 1874-2008 között készült levéltári segédletek és oklevelek elektronikus feldolgozása (DL-DF 4.3). Szerk. Rácz György. Bp. 2008. - Internetes kiadás (DL-DF 5.1): 2009.

OKLEVÉLKIADÁSOK

I. ERDÉLY TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ OKLEVÉLTÁRAK

I. 1. Álatlános oklevélkorpuszok

I. 1. 1. 1023-1359
CDTrans = Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I. (1023-1300). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. Bp. 1997. II. (1301-1339). Jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. Bp. 2004. III. (1340-1359). Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi Hegyi Géza és W. Kovács András közreműködésével Jakó Zsigmond. Bp. 2008. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II: Forráskiadványok 26, 40, 47.). (Erdély történetére vonatkozó okleveles források legteljesebb gyűjteménye; magyar nyelvű regeszták).

I. 1. 2. 1075-1300
Teutsch - Firnhaber = Teutsch, Georg Daniel - Firnhaber, Friedrich: Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. Erster Theil. Enthaltend Urkunden und Regesten bis zum Ausgang des Arpadischen Mannstammes /1301/. Wien 1857 (Erdély történetére vonatkozó Árpád-kori oklevelek a szász kéziratos gyűjtésekből).

I. 1. 3. 1351-1380
DRH C. = Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Întocmit de Belu, Sabin - Dani, Ioan - Răduţiu, Aurel - Pervain, Viorica - Gündisch, Konrad G. - Rusu, Adrian - Andea, Susana - Gross, Lidia - Dincă, Adinel. X-XV. (1351-1380). Buc. 1977-2006. (Románia Kárpátokon inneni területére vonatkozó oklevelek. Teljes szövegű közlések és román nyelvű fordítások. E sorozat előzménye az 1350 előtti erdélyi okleveleket tartalmazza, jobbára csak román nyelvű fordításban, név- és tárgymutató nélkül: Documente privind istoria Romîniei. C. Transilvania. I-IV. /1075-1350/. [Buc.] 1951-1955).


I. 2. Románok történetére vonatkozó oklevelek

I. 2. 1. 1199-1541 (1652)
Hurmuzaki = Documente privitóre la Istoria Românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki [A románok történetére vonatkozó, Eudoxiu de HURMUZAKI által gyűjtött oklevelek]. I-XXI. Supl. I-II. Bucuresci 1887-1942. (1199-1541 /1652/ közötti, főleg román vonatkozású oklevelek. 35 köt. Erdélyi vonatkozású 1542 előtti iratanyagot tartalmaznak a következő kötetek: I/1. (1199-1345). Documente ... culese şi însoţite de note şi variante de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1887. - I/2. (1346-1450). Documente ... culese, adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1890. - II/1. (1451-1575). Documente ... culese de Eudoxiu de HURMUZAKI. [Ed. I. SLAVICI.] Bucuresci 1891. - II/2. (1451-1510). Documente ... culese, adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1891. - II/3. (1510-1530). Documente ... culese, adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1892. - II/4. (1531-1552). Documente culese, adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1894. - VIII. (1376-1650). Documente culese de Eudoxiu de HURMUZAKI. [Ed. I. SLAVICI.] Bucuresci 1894. - XI. (1517-1652). Acte din secolul al XVI-lea relative mai ales la domnia şi viaţa lui Petru Vodă Şchiopul adunate şi publicate de Neculai IORGA. Bucuresci 1900. - XV/1. (1358-1600). Acte şi scrisori din arhivele oraşelor ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiiu). Publicate după copiile Academiei Române de N. IORGA. Buc. 1911. - Supliment II. Vol. 1. (1510-1600). Documente ... culese din archive şi biblioteci polone. Coordonate, adnotate şi publicate de Ioan BOGDAN. Cu traducere franceză a documentelor polone de I. SKUPIEWSKI. Bucuresci 1893. - Közlések, kisebb részben regeszták).

I. 2. 1.
DocVal = Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Ed. Antonius Fekete Nagy et Ladislaus Makkai. (Etudes sur l'Europe Centre Orientale. Ostmitteleuropäische Bibliothek nr. 29). Budapestini 1941. (Teljes szövegű közlések és francia nyelvű regeszták).

I. 3. A szászok történetére vonatkozó oklevelek
Ub = Zimmermann, Franz - Werner, Carl - Müller, Georg - Auner, Michael - Gündisch, Gustav - Gündisch, Herta - Nussbächer, Gernot - Gündisch, Konrad G.: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I-VII. (1191-1486). Hermannstadt, Bukarest 1892-1991. (Teljes szövegű közlések, kisebb számban regeszták is). Online elérhető az I. (1191-1342) kötet.

I. 4. A székely múltjára vonatkozó középkori oklevelek
SzOkl = Székely oklevéltár. I-VIII. Szerk. Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvártt-Bp. 1872-1934. (A székelyek középkori történetére vonatkozó vonatkozó oklevelek; válogatás. 688 darab 1542 előtti székely vonatkozású oklevél).
I. (1211-1519).
II. (1520-1571).
III. (1270-1571).
IV (1264-1707).
V (1296-1603) és VI. (1603-1698) kötetek.
VII. (1696-1750).
VIII. (1219-1776).

I. 5. Erdély, Moldva és Havasalföld összeköttetéseire vonatkozó oklevelek
DocRomHist D. = Documenta Romaniae Historica. D. Relaţii între Ţările Române. I (1222-1456). Volum întocmit de Ştefan Pascu, Constantin Cihodaru, Konrad G. Gündisch, Damaschin Mioc, Viorica Pervain. Buc. 1977. (Teljes szövegű közlések).

Veress: Acta et epistolae IV. = Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. Collegit et edidit Andreas Veress. Bp. 1914. (Fontes Rerum Transylvanicarum IV.). (Teljes szövegű közlések, 1468-1540).


Relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul 1369-1803. Inventar arhivistic 13. Întocmit de: Ştefan Suciu, Gernot Nussbächer, Monica Cincu. Buc. 1986. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România). (BrassóNLt, Brassó város lt, a Stenner-gyűjt. oklevelei, regeszták, 1369-1541 /1803/).

534 documente istorice slavo-române din Ţara-Românească şi Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul 1346-1603 din arhivele oraşelor Braşov şi Bistriţa în text original slav însoţit de traducere românească tipărite la Viena în 1905-1906 în atelierele Adolf Holzhausen prin îngrijirea lui Gr. Tocilescu. Buc. 1931. (Oklevelek főleg Brassó, Szeben és Beszterce városok levéltáraiból).

Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI. Texte slave cu traduceri, adnotaţiuni istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti de Ioan BOGDAN. Vol. I. 1413-1508. Buc. 1905. (1413-1521 k., közlések, román fordításban is).

Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Rumîneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul XV şi XVI. Traduse şi resumate din sloveneşte, însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o întroducere asupra diplomaticei vechi rumîneşti de Ioan BOGDAN. Buc. 1902. (1413-1541; román vonatkozású oklevelek Brassó város lt-ból).

I. 6. Városok, kerületek oklevéltárai

I. 6. 1. Beszterce város
Berger: Regesten = Berger, Albert: Urkunden Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen. I-II (1203-1570). Aus dem Nachlass herausgegeben von Ernst Wagner. Köln-Wien 1986; III. (1571-1585). Begründet von Albert Berger . Mit Ioan Dordea, Ioan Drăgan und Konrad G. Gündisch herausgegeben von Ernst Wagner. Köln-Weimar-Wien 1995. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Bd. 11/I-III). (Beszterce város páratlanul gazdag levéltárában fennmaradt oklevelek és iratok német nyelvű regesztája).

I. 6. 2. Brassó
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. I-VIII. Kronstadt 1886-1926. (A sorozat első két kötete 1503-1540 közötti számadásokat közöl).

I. 6. 3. Hátszeg vidéke
Haţeg = Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului în secolul al XV-lea (1402-1473). Introducere, ediţie îngrijită, note şi traduceri de Adrian Andrei Rusu, Ioan Aurel Pop, Ioan Drăgan. Cluj-Napoca 1989. (Testimonia). (Válogatás a Hátszeg-vidékre vonatkozó 1402-1473 közötti oklevelekből, többnyire teljes szövegű közlések, román nyelvű fordítások kíséretében; az oklevelek kisebb részéről regeszta).

I. 6. 4. A Hunyadi család Hunyad vármegyei uradalmára vonatkozó oklevelek, számadások
Pataki: Hunedoara = Pataki, Iosif: Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea. Studiu şi documente. Buc. 1973. (Biblioteca istorică XXXIX). (A vajdahunyadi uradalomra vonatkozó 1511-1536 közötti számadások és oklevelek a következő levéltárakból: Staatsarchiv Nürnberg, Brandenburger Literalien; MOL Hunyadi cs lt; ENMLt: iktári Bethlen cs lt és Vécsey cs lt; teljes szövegű közlések).

I. 6. 5. Kolozsvár város
KvOkl = Oklevéltár Kolozsvár történetéhez. Összegyűjtötte és szerk. Jakab Elek. I-II. Buda-Bp. 1870-1888. [Az I. kötet (1166-1707) Interneten elérhető]
Makkai: Okl = Kiadatlan oklevelek Kolozsvár középkori történetéhez. Írta Makkai László. Kolozsvár 1947. (Válogatás Kolozsvár történetére vonatkozó 1308-1453 közötti oklevelek a Magyar Országos Levéltár teljes szövegű közlések).

I. 6. 6. Szászváros
Amlacher: Broos = Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Broos bis zum Übergang Siebenbürgens unter Erbfürsten aus dem Hause Österreich 1690. Hg. Albert Amlacher, Hermannstadt, 1879. (különlenyomat Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 15/1880. évfolyamából; válogatás Szászváros történetére vonatkozó forrásokból).

I. 6. 7. Szeben
Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der Sächsischen Nation 1380-1516. Hermannstadt 1880.

I. 7. Családi levéltárak oklevelei

I. 7. 1. Bánffy
BánfOkl = Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez. Szerk. Varjú Elemér-Iványi Béla. I-II. (A Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család története). Bp. 1908-1928. (A Bánffy család történetére vonatkozó válogatott oklevelek; főleg az Erdődy család galgóci levéltárából és a Bánffy család nemzetségi levéltárából; teljes szövegű közlések).

I. 7. 2. Kállay
KálLt = A nagykállói Kállay család levéltára. (Az oklevelek és egyéb iratok kivonatai.) Szerk. Szentpétery Imre. I-II. Bp. 1943. (A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság kiadványai 1-2. sz.). (Magyar nyelvű regeszták, Szabolcs és Szatmár vármegyei vonatkozásokkal).

I. 7. 3. Károlyi
KárOkl = Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára. Szerk. Géresi Kálmán. I-V (1253-1707). Bp. 1881-1897. (Teljes szövegű közlések a Magyar Országos Levéltárban őrzött Károlyi család levéltárából).

I. 7. 4. Teleki
TelOkl = Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum familiae Teleki de Szék. A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. Szerk. Barabás Samu. I (1206-1437). II. (1438-1526). Bp. 1895. (Teljes szövegű közlések a Magyar Országos Levéltárban őrzött Teleki család marosvásárhelyi levéltárából).

I. 7. 5. Suky
A Petrichevich család történetének regesztái. Első rész. II. kötet. 1069-1942. Írta báró Petrichevich Horváth Emil. (A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története és oklevéltára). Pécs 1942. (Magyar nyelvű regesztákat közöl a Suky család levéltárából).

I. 7. 6. Thorotzkay
ThLt = A torockószentgyörgyi Thorotzkay család levéltára. Ismerteti Jakó Zsigmond és Valentiny Antal. Kolozsvár 1944. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 1). (Magyar nyelvű regeszták; az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában őrzött Thorotzkay család levéltárának 1257-1539 közötti oklevelei; a lt jelenleg a kolozsvári állami lt őrizetében van).

I. 7. 7. Wass
WassLt = A Wass család cegei levéltára. Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasználva bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. Kovács András. Kolozsvár 2006. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3). (Magyar nyelvű regeszták; az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában őrzött Wass család levéltárának 1176-1541 közötti oklevelei; a lt jelenleg a kolozsvári állami lt őrizetében van).

I. 7. 8. Zichy
Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeö. A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Szerk. Nagy Imre - Nagy Iván - Véghely Dezső - Kammerer Ernő - Döry Ferenc - Lukcsics Pál - Áldásy Antal - Barabás Samu. I-XII. Pest-Bp. 1871-1931. (Zichy család zsélyi levéltára; teljes szövegű közlések a bálványosi uradalomra vonatkozóan).

I. 8. Egyéb erdélyi vonatkozású levéltárak oklevelei

I. 8. 1. Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára (1232-1540)
EMOkl = Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okleveleinek kivonata (1232-1540). Bp. 1889. (Különnyomat a Történelmi Tár 1889-1890. évfolyamából. Regeszták az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltári gyűjteményébe, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárába 1889-ig bekerült oklevelekről).

I. 8. 2. A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289-1556)
KmJkv = A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei. I-II (1289-1556). Kivonatokban közzéteszi és a bevezető tanulmányt írta Jakó Zsigmond. Bp. 1990. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II: Forráskiadványok 17). (A kolozsmonostori konvent előtt tett hiteleshelyi bevallások szövegei, melyek a konvent eredetiben fennmaradt jegyzőkönyveiben maradtak fenn. Ezeket a Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményében őrzik. A forráskiadvány két kötete 1289-1556 közöttről 5444 magyar nyelvű regesztát közöl, főleg a 15. század második és a 16. század első feléből. Erre a korszakra a legtöbb forrást közlő iratkiadás)

I. 8. 3. A kolozsmonostori konvent hiteleshelyi levéltárából (Gyulafehérvár) a Magyar Országos Levéltárba (Bp.) került oklevelek
KmLt = Beke Antal: A kolosmonostori konvent levéltára. Bp. 1898. (Különnyomat a Történelmi Tár 1896-1898. évfolyamából.)

I. 8. 4. 1. Az erdélyi (gyulafehérvári) káptalan hiteleshelyi levéltárából (Gyulafehérvár) a Magyar Országos Levéltárba (Bp.) került oklevelek
ErdKLt = Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt. Bp. 1889-1895. (Különnyomat a Történelmi Tár megfelelő évfolyamaiból. Regeszták).

I. 8. 4. 2. Az erdélyi (gyulafehérvári) káptalan 1285 utáni hiteleshelyi jegyzőkönyvének töredéke (1285, 1291, 1318)
Györffy György: Gyulafehérvár kezdetei, neve és káptalanának registruma. In: Századok 107 (1983). 5. sz., 1116-1134.

I. 8. 5. Az erdélyi káptalan újkori jegyzőkönyvei
ErdKJkv = Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1222-1599. Mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Bogdándi Zsolt, Gálfi Emőke. Kolozsvár 2006. (Erdélyi Történelmi Adatok VIII/1). (Magyar nyelvű regeszták, közöttük újkori másolatban fennmaradt középkori oklevélszöveg 1222-1540 közötti időszakból).

I. 8. 6. Váradi Regisztrum (1208-1235)
RegVar = Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba-lajstrom. Az 1550-iki kiadás hű másával együtt. Dr. Karácsonyi János és Dr. Borovszky Samu akadémiai l. tagok közreműködésével kiadja a Váradi Káptalan. Regestrum Varadinense examinum ferri candentis ordine chronologico digestum, descripta effigie editionis a. 1550 illustratum sumptibusque Capituli Varadinensis Lat. rit. curis et laboribus Joannis Karácsonyi et Samuelis Borovszky Academiae Scientiarum Hungaricae membrorum editum. Bp. 1903. (A váradi káptalan 1208-1235 között készült jegyzőkönyve a váradi székesegyházban tartott istenítéletekről és a káptalan előtt bevallott jogügyletekről, 389 bejegyzés. 2004-ben a munka CD-n ismegjelent).

I. 9. Tematikus oklevéltárak

I. 9. 1. Erdélyi püspökök és az erdélyi káptalan
Szeredai Antal: Series antiquorum et recentiorum episcoporum Transsilvaniae. Alba Carolinae 1790.
Szeredai Antal: Notitia veteris et novi capituli ecclesiae Transsilvaniae. Alba Carolinae 1791.

I. 9. 2. Medgyesi dékánság
Werner, Karl: Urkundenbuch zur Geschichte des Mediascher Kapitels bis zur Reformation. Hermannstadt 1870

I. 9. 3. A szászkézdi dékánság
Karl Fabritius: Urkundenbuch zur Geschichte des Kisder Kapitels vor der Reformation. Hermannstadt 1875.

I. 9. 4. Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés
Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai. Előszóval és jegyzetekkel közzéteszi DEMÉNY Lajos. A latin okleveleket fordította BODOR András, KÖLLŐ Károly, SZABÓ György. Buk. 1991. (1417. IV. 26. - 1465. VII. 9. közötti oklevelek és későbbi elbeszélő források).

I. 10. Kemény József kéziratos oklevélmásolatai
Diplomatarium Transsilvanicum, 13 kötet.
Diplomatarii Transsilvanici Appendix, 21 kötet.
Supplementum Diplomatarii Transsilvanici, 13 kötet.
(47 kötetes másolatgyűjteményében az 1542 előtti korszakából 3318 oklevélszöveg maradt fenn. Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, jelenleg a Román Akadémia kolozsvári könyvtárának őrizetében).

II. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ, ERDÉLYI ANYAGOT IS TARTALMAZÓ FONTOSABB OKLEVÉLTÁRAK

1. 1000-1526
CDHung = Codex diplomaticvs Hungariae ecclesiasticvs ac civilis. Studio et opera Georgii Fejér. Tom. I-XI. Budae 1829-1844. (Jobbára teljes szövegű, de általában gyenge minőségű, hibás oklevélközlések).


HOkl = Hazai oklevéltár 1234-1536. Szerk. Nagy Imre - Deák Farkas - Nagy Gyula. Bp. 1879. (Teljes szövegű közlések).

2. Arpád-kor (1000-1301)
DHA = Diplomata Hungariae Antiquissima, accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae pertinentia 1000-1196. I. (1000-1131). Edendo operi praefuit Georgius GYÖRFFY, adiuverunt Iohannes Baptista BORSA, Franciscus L. HERVAY, Bernardus L. KUMOROVITZ et Julius MORAVCSIK. Budapestini, 1992. (Az 1000-1131 közötti magyar vonatkozású oklevelek teljes szövegű kiadása).

ÁÚO = Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Árpádkori új okmánytár. Kiad. Wenzel Gusztáv. I-XII. Bp. 1860-1874. (Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria. Magyar Történelmi Emlékek. Első osztály: Okmánytárak. VI-XIII, XVII-XVIII, XX, XXII). (Válogatás az 1000-1301 között kelt magyarországi vonatkozású oklevelekből, többnyire teljes szövegű kiadásban).


RegArp = Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. Az Árpád házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I/1-II/4 (1001-1301). Ed. Emericus Szentpétery et Iván Borsa. Bp. 1923-1990. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 9, 13). (Az addig kiadatlan oklevelek teljes szövegükben, a korábban nyomtatásban megjelentekről regeszta).
Ezekből online elérhető a II/2-3. (1272-1290) és a II/4. (1290-1301) füzetek


Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae critico-diplomatica. Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerkesztette: Zsoldos Attila. Bp. 2008. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 45).

3. Anjou-kor (1301-1387)
AOkl = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andagavensium illustrantia 1301-1387. I-XV (1301-1331), XVII (1333), XIX-XX (1335-1336), XXIII (1339-1343), XXXI (1347). Szerk. Kristó Gyula, Blazovich László, Géczi Lajos, Almási Tibor, Kőfalvi Tamás, Tóth Ildikó, Makk Ferenc, Piti Ferenc, Sebők Ferenc. Bp.-Szeged 1990-2007. (Teljességre törekvő gyűjteménye a korszak okleveleinek; magyar nyelvű regeszták).

AOkm = Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjou-kori okmánytár. Szerk. Nagy Imre-Tasnádi Nagy Gyula. I-VII (1301-1359). Monumenta Hungariae Historica. Magyar Történelmi Emlékek. Első osztály: Okmánytárak. Bp 1878-1920.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.


4. Zsigmond-kor (1387-1437)
ZsOkl = Zsigmondkori oklevéltár. I-II/1-2. (1387-1410). Összeállította Mályusz Elemér. Bp. 1951-1958. III-VII. (1411-1420) Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette Borsa Iván. Bp. 1993-2001. VIII-IX. (1421-1422). Borsa Iván - C. Tóth Norbert. Bp. 2003-2004; X. (1423). C. Tóth Norbert. Bp. 2007; XI. (1424). C. Tóth Norbert - Neumann Tibor. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 1, 3-4, 22, 25, 27, 32, 37, 39, 41, 43, 49). (Magyar nyelvű regeszták; az 1410 előtti éveket tartalmazó kötetekbe erős válogatás után kerültek be az oklevelek).

5. „Hunyadiak kora" (1437-1490)
Hunyadiak kora Magyarországon. X (1437-1460). XI (1461-1476). XII. (1477-1498). Írta gr. Teleki József. Pesten 1853-1857. (Teljes szövegű közlések).

6. Az 1514-es parasztfelkelés oklevéltára
Fekete Nagy, Antonius - Kenéz, Victor - Solymosi, Ladislaus - Érszegi, Geisa: Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV. Budapest, 1979. (Publicationes Archivi Nationalis Hungarici II: Fontes 12).Válogatott irodalomJakó Zsigmond: A középkori okleveles források kutatása Erdélyben. In: Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I. (1023-1300). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi JAKÓ Zsigmond. Bp. 1997. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II: Forráskiadványok 26). 7-32; Tringli István: Középkori oklevelek kiadásának problémái. In: Fons 7 (2000). 1. sz. 7-40.

Bibliográfiák: BARTONIEK Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp. 1929. 8-79; Les editions des sources de l'histoire hongroise, 1584-1930. Rédigé sous la direction de Emeric LUKINICH. Bp. 1931; KOSÁRY Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I/1. Általános rész. I-II. Bp. 1970. 216-238 (Főbb általános forráskiadások c. fejezet, a legfontosabb elbeszélő és okleveles forráskiadványok felsorolásával); GÜNDISCH, Konrad: Urkundenbücher und Regestenwerke zur mittelalterlichen Geschichte Siebenbürgens. In: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte 5 (1997). 203-217. Az 1945-1990, illetve 1991-2004 között a mai Magyarországon megjelent oklevélközlések bibliográfiája: DRASKÓCZY István - SOÓS István: Középkori oklevélpublikációk Magyarországon 1945-1990 között. In: Levéltári Közlemények 62 (1991). 1-2. sz. 9-55. - HORVÁTH Richárd: Középkori oklevelek publikálása Magyarországon 1991-2004 között. (Szövegközlések és regeszták). In: Levéltári Közlemények 78 (2007). 2. sz. 3-34; megjegyzendő, hogy Magyarország területét és okleveles anyagát részben megöröklő államokban - Szlovákia, Ukrajna, az egykori Jugoszlávia államai, Ausztria - sajnos egyelőre nem készült el a magyar vonatkozású oklevélközlések bibliográfiája. W. Kovács András: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában. Kolozsvár 2009. (Erdélyi Tudományos Füzetek 261). - Az elbeszélő források kiadásait a következő munkák sorolják fel: BARTONIEK Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp. 1929; második kiadása: A magyar történettudomány kézikönyve. Szerk. GAZDA István. Tudománytár. Bp. 1987. 25-229. - SZENTPÉTERY, Emericus: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. I-II. Budapestini 1937-1938. - Repertoriul manuscriselor de cronici interne privind istoria Romîniei. Sec. XVI-XVIII. Întocmit de I[oachim] CRĂCIUN şi A[urora] ILIEŞ. Buc. 1963. (Cronici medievale ale României).Eszmecsere a szócikkről