MEGOSZT  

romániai magyar sajtótörténet 1918-ig

Közzététel: 2010-11-17
Szerző: GYŐRFFY Gábor
Kategória: irodalomAz erdélyi magyar sajtó története az Erdélyi Magyar Hírvivő megjelenésével kezdődik 1790 áprilisában. A lapot Hochmeis¬ter Márton alapította Nagyszebenben, szerkesztői Fábián Dániel és Cserei Elek voltak. Szellemében a nemzeti kultúra felvirágoztatásáért szállt síkra, és a nemesi olvasóközönség körében Erdély határain kívül is figyelmet keltett. A kiadvány azonban nem volt hosszú életű: Kolozsvárra való költözése (1790. dec. 16.) után már csak néhány száma jelent meg. Az arisztokrácia ellenállása és a francia forradalom következményei miatt több mint harminc éven keresztül magyar hírlap nem kapott engedélyt Erdélyben. Mivel a folyóiratok ellenőrzése enyhébb volt, Döbrentei Gábor 1814-ben Kolozsváron elindíthatta az Erdélyi Múzeum folyóiratot, amely négyéves fennállása időszakában igényes irodalmi és tudományos anyagán kívül népszerűsítő és publicisztikai írásokat is közölt. A Kolozsváron indult Hazai, majd Erdélyi Híradó (1827-48) jelentős szerepet játszott a reformeszmék elterjedésében, a forradalom eszmei előkészítésében, a szintén kolozsvári Múlt és Jelen (1841-48) konzervativizmusának ellensúlyozásában. Méhes Sámuel lapja mellett jelentős a Brassai Sámuel szerkesztette Vasárnapi Újság (1834-48) is, amely szándéka szerint „közhasznú ismereteket terjesztő" olcsó hetilap volt, valójában a reformkor progresszív eszméinek gyakorlati (társadalmi, gazdasági, tudományos) összefüggései felé nyitotta az olvasóegyletek révén akkor már egyre nagyobb számú erdélyi közönség figyelmét. A forradalom és a szabadságharc ideje alatt - a hadieseményekkel is összefüggésben - több rövid életű lap napvilágot látott (Kolozsváron a Honvéd, az Ellenőr és a Kolozsvári Híradó, Csíksomlyón a Hadilap és a Csíki Gyutacs, a Brassói Lap, valamint Kézdivásárhelyen a Székely Hírmondó).

 

A forradalmi lapok közül a Honvéd töltötte be leginkább feladatát, mivel a haditudósítások mellett síkraszállt a társadalmi, politikai és gazdasági problémák megoldásának ügyében is. Az erdélyi sajtóélet azonban igazából a Bach-korszak végén, majd a kiegyezés időszakában pezsdült meg, az akkor már Erdély központjának tekintett Kolozsváron, valamint Temesváron, Aradon és Nagyváradon, ahol a gyors polgárosodás ezt nem csak lehetővé tette, de igényelte is. A Kolozsvári Közlöny (1856-73), a Kolozsvári Magyar Futár (1856-59), a temesvári Delejtű (1858) és Temesi Lapok (1872-től), az aradi Alföld (1861-97) és Aradi Híradó (1868-tól), a nagyváradi Bihar (1862-től), majd a Nagyvárad (1870-1944), ill. a Nagyváradi Lapok (1867-70) már ennek a sajtónak a politikai rétegződését is jelzi: a kiegyezés előkészítésében kiemelkedő szerepet vállaló Deák-párt és a Tisza-féle balközép, illetve a pártszempontok között kiegyenlítést kereső s a helyi társadalom érdekeihez kötődő sajtó igényét. Kolozsváron 1861-ben jelent meg s napjainkig fennmaradt az unitárius szellemiséget képviselő, Kriza János alapította Keresztény Magvető. A Kárpátokon túl politikai menedéket találó 48-as emigránsok kezdeményezésére Bukarestben is jelenik meg magyar nyelvű lap, a Bukuresti Magyar Közlöny (1860-61).


Az 1867-es kiegyezést követő korszak az erdélyi magyar sajtó további fellendülését mutatja: a század végére szinte nincs olyan vidék, amelynek ne lenne meg a maga lapja. Nagyváradon újraindul az 1863-ban megszűnt Bihar, megjelenik a Nagyváradi Lapok (1867-70), majd 1870-ben a Nagyvárad. Kolozsváron jelentős szerepet tölt be az 1871-ben induló Deák-párti Kelet, a balközép Magyar Polgár (1867) és az Újság (1898). Marosvásárhelyen jelenik meg a Székely Hírlap című „politikai és vegyes tartalmú közlöny" (1869-74), a Kerekes Sámuel által szerkesztett Maros¬vidék (1877-96) és a Közérdek című társadalmi napilap (1889-1906). Az aradi sajtó jelentős képviselői az 1880-ban induló Arad és Vidéke és az öt évvel később megjelenő Aradi Közlöny. Szatmárnémetiben Bihari Péter alapít társadalmi hetilapot Szamos címmel (1869), Temesváron pedig 1872-ben megjelenik az első politikai napilap, a Temesi Lapok.


A két világháború közötti „első kisebbségi korszakban" is jelentős szerepet vállaló lapok közül megemlítendő az 1898-ban indult Nagyváradi Napló és a Bartha Miklós szerkesztette, 1880-tól Kolozsvárt megjelenő Függetlenségi párti Ellenzék, valamint az 1896-tól megjelenő Brassói Lapok és az 1903-ban indult Temesvári Hírlap. (RMIL)Válogatott irodalomKristóf György: Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom története a kiegyezésig. Kolozsvár, 1939. - Kristóf György: Az erdélyi időszaki sajtó a kiegyezéstől a közhatalomváltozásig. 1867-1919. Bp. 1938. - Ferenczy József: A magyar hírlapirodalom története 1780-tól 1867-ig. Kiadja Lauffer Vilmos, Budapest, 1887. - Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története. I. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. - Kosáry Domokos-Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története. II. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1985. - Jakab Elek: Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. A Magyar Tud. Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Bp., 1882. - Gyalui Farkas: Az Erdélyi Magyar Hírvivő. Minerva, Kolozsvár, 1940. Dezsényi Béla: A magyar hírlapirodalom első százada (1705-1805). Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára, Budapest, 1941. - Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története (1890-1940). Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 2005.Eszmecsere a szócikkről